Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.Proti-akne.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi dvoma zmluvnými stranami „Kupujúci“ a „Predávajúci“.

Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom internetového obchodu (eShopu) www.Proti-akne.sk, e-mailovou správou na emailovú adresu Predávajúceho alebo SMS-kou na mobilné telefónne číslo Predávajúceho, alebo telefonicky.

Predávajúci – je prevádzkovateľ internetového obchodu Proti-akne.sk, ktorého obchodné údaje sú:

 

DKV Innovative, s.r.o.

Moyzesova 36

04001  Košice

 

IČO: 48 180 025

DIČ: 2120081194

IČ DPH: SK2120081194

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37429/V zo dňa 3.6.2015.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná elektronická kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Tieto sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto elektronickom dokumente. Kupujúci momentom odoslania objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania objednávky. Kupujúci je viazaný týmito obchodnými podmienkami od momentu uzatvorenia elektronickej kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky ďalej potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami súhlasí bez výhrad.

 

Úvodné ustanovenia

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (nefiremný zákazník), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Proti-akne.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Proti-akne.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a kompletné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí v registračnom či objednávkovom formulári, či v nákupnom košíku. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné. K akceptovaniu návrhu zmluvy zo strany prevádzkovateľa dochádza potvrdením elektronickej objednávky. Prevádzkovateľ je vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne a to v závislosti na charaktere obchodu (cena, náklady na prepravu, chybný email, objednané množstvo, chybné či neexistujúce telefónne číslo, vzdialenosť dodacej adresy apod.), predovšetkým však pri cene vyššej ako 150,-EUR. V prípade ak kupujúci odmietne objednávku autorizovať, predávajúci ju považuje za neplatnú.

Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci súhlasí zároveň s preplatením náhrady škody, ktorá vznikne predávajúcemu v prípade ak si kupujúci neprevezme záväzne objednanú zásielku. Ak si kupujúci neprevezme objednanú zásielku, kupujúci je povinný uhradiť na účet predávajúceho náhradu spôsobenej škody vo výške 4,- EUR. Kupujúci súhlasí s týmto ustanovením bez výhrad.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je odporúčané, aby ho vrátil v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho preplatenie náhrady vzniknutej škody na tovare.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. lesk na pery, krémy, make-up, bieliace pero na zuby a pod.).

 

Záruka a reklamácie

 

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si dôkladne tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

– ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. má kupujúci právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť,

– ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

– ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením, na škody spôsobené neodbornou manipuláciou alebo neprimeraným zaobchádzaním. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, poveternostných podmienok, násilného poškodenia alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na liečivý efekt produktu, keďže tento produkt nie je liečivom, ale kozmetikou a tento efekt je individuálny. Vo veľkej miere účinok produktov závisí aj od genetiky a množstva iných faktorov spojených s používateľom týchto prípravkov, ako napríklad životospráva spotrebiteľa, imunita a mnoho iných faktorov, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou ani za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené poštou alebo kuriérskou doručovateľskou spoločnosťou.

Ako záručný list slúži faktúra, čiže doklad vyjadrujúci plnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom, resp. faktúrou. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné či e-mailové odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.

Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu: economy.gov.sk

 

Dodacie podmienky, termíny

 

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), dodacia adresa, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom, resp. objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriér GLS). Tovar sa odosiela len v rámci Slovenska. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho len pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu do 1 pracovného dňa ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Ku každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto je kupujúci povinný starostlivo doklad uschovať pre prípad reklamácie.

Ak je pri objednanom tovare uvedená dostupnosť „Skladom“, dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky. V iných prípadoch je uvádzaná dostupnosť tovaru v približnom počte dní do naskladnenia produktu. V takýchto prípadoch je produkt momentálne vypredaný. Kupujúci je povinný si uvedenú dostupnosť tovaru pred objednaním prečítať a brať ju na vedomie.

 

Kúpna cena, poštovné a balné

 

Všetky ceny uvedené na webstránke Proti-akne.sk sú konečné a bez ďalších príplatkov. Konečná cena pre kupujúceho bude uvedená v potvrdení objednávky, resp. v poslednom kroku objednávkového formuláru. Cena sa ešte v nákupnom košíku môže znížiť využitím zľavového kupónu. Platnosť všetkých akciových ponúk je do momentu ich zrušenia prevádzkovateľom e-shopu, alebo do vypredania zásob.

V cene je pripočítavané poštovné a balné, ak nie je uvedené inak. Toto sa účtuje nasledovne:

Slovenská pošta – 2,50 EUR

Kuriér GLS – 1,90 EUR

Tovar sa expeduje len na územie Slovenska (do ČR expeduje e-shop www.proti-akne.com), po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim je možné po úprave poštovného a balného tovar expedovať aj mimo územie SR, avšak len vrámci EÚ.

Kupujúci môže predávajúceho kontaktovať na telefónnom čísle:

0910 966 423 – expedičné oddelenie spoločnosti DKV Innovative, s.r.o. (v čase 09:00-17:00) – hovorné je účtované podľa platného cenníka Slovak Telekom, a.s. alebo podľa cenníka operátora kupujúceho.

 

Platobné podmienky

 

Internetový obchod Proti-akne.sk ponúka tieto možnosti platby za objednaný tovar:

  • Dobierka
  • Prevodný príkaz

Pri dobierke prebehne platba v hotovosti formou dobierky (platba poštovému doručovateľovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi GLS). Platbu prevodným príkazom je potrebné zrealizovať prostredníctvom platby cez internet banking pred odoslaním zásielky. Platba PayPal sa realizuje prostredníctvom zákazníkovho PayPal účtu na PayPal účet predajcu.

 

Zľavy a zľavové kupóny

 

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú vždy priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

 

Záverečné ustanovenia a ochrana osobných údajov

 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a DKV Innovative, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.10.2015.