Ochrana osobných údajov

Zásady používania súborov cookie

 

Čo sú súbory cookies

 

Aby sme vám dokázali poskytnúť čo najlepšie služby, naše internetové stránky využívajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé štandardizované textové súbory, ktoré sa nahrajú do vášho internetového prehliadača počas prezerania stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a prostredníctvom informačnej lišty. Zotrvaním na internetovej stránke súhlasí s používaním cookies.

 

Na čo cookies slúžia?

 

– k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu. Bez súborov cookies by nebolo možné v e-shope pohodlne nakupovať.

– pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;

– pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

Podrobné informácie o cookies nájdete aj na tejto stránke: COOKIES NA WIKIPEDII

 

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

 

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

– konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

– trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

– remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu,

– analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú,

– esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami. Podľa týchto cookies však nie je možné identifikovať vašu osobu. Tieto cookies napríklad priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach.

 

Ako sa zbaviť súborov cookie

 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Odmietnutie súborov cookie môže v spôsobiť, že internetové stránky ktoré sa budete snažiť zobraziť, nebudú fungovať správne.

Ak neviete ako upraviť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, obráťte sa na technickú podporu jeho vydavateľa.

 

Ako chránime vaše osobné údaje

 

Nasledujúce informácie sú uvedené aj v obchodných podmienkach. Informácie sa snažíme udržiavať stále aktuálne avšak niekedy sa ani my nevyhneme chybám. V prípade rozporu nasledovných ustanovení s ustanoveniami v obchodných podmienkach, sú záväzné obchodné podmienky. V prípade že by existoval rozpor medzi nimi a zákonmi SR alebo legislatívnymi aktami EU, chybné odseky sa nahradia zákonnými ustanoveniami bez toho, aby boli dotknuté odseky ktoré nie sú v rozpore so zákonom.

 

Kupujúci pri svojej registrácii na internetových stránkach e-shopu alebo pri odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko

– emailový kontakt

– telefonický kontakt

– adresa bydliska alebo dodacia adresa kupujúceho.

Kupujúci pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

– spracovaním získaných osobných údajov,

– použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

 

Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov. Kupujúci je oboznámený s tým, že bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť splnený záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy, nakoľko bez dostatočnej identifikácie kupujúceho by takáto zmluva nemohla vzniknúť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže predávajúcemu spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služby, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a zasielanie informačných správ, ak k tomu kupujúci vyjadril osobitný súhlas.

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu.

Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú skladovanie alebo prepravu zakúpeného tovaru, osobám ktoré zabezpečujú zákaznícky servis a zastupujú predávajúceho pri povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy. Týmito osobami sú prevádzkovatelia logistických služieb, služieb kontaktného centra zákazníckej podpory a prepravných služieb.

 

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 

Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,

b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,

e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

 

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.